Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13-14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Nitrex Metal sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 48, 41-218 Sosnowiec, NIP: 644-35-00-319, REGON: 242932236, KRS: 0000420205, e-mail: dane.osobowe@nitrex.com, telefon kontaktowy: 32 296-66-30. W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

II. Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w zależności od potrzeb i zakresu powierzonych danych, takie jak: imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail, nr NIP, nr REGON, klienta, kontrahenta; numer rachunku bankowego, informacje otrzymywane od komorników sądowych dotyczące skazań i naruszeń prawa przez klientów/kontrahentów, kwota należności, tablice rejestracyjne samochodów dostawczych wjeżdżających na teren zakładu – klientów, kontrahentów, zapisy z kamer wykorzystywanych do monitoringu budynku – wizerunek wszystkich osób wchodzących i przebywających wokół budynku Administratora, w celu:
a) realizacji zawartej umowy, której stroną jest Administrator. (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).
d) wysyłania ofert handlowych Administratora będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów oraz usług (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informujemy, iż możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).
Informujemy, iż źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy mogą być: formularze rejestracyjne, formularze kontaktowe, faktury, papier firmowy, strony internetowe, CEIDG, KRS, program księgowy, kontakty i umowy z klientami, korespondencja mailowa, zapytania ofertowe. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IV. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:
a) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
b) Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.
c) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.

V. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
- podmiotom świadczącym usługi transportowe;
- podmiotom świadczącym usługi hotelowe;
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Administratora pod adresem www.nitrex.com.

VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych:

Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych. Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie Administratora.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IX. Skarga do PUODO:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

przysługujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych (Nitrex Metal sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 48, 41-218 Sosnowiec, NIP: 644-35-00-319, REGON: 24293223600000, KRS: 0000420205, e-mail: dane.osobowe@nitrex.com, telefon kontaktowy: 32 296-66-30, odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: dane.osobowe@nitrex.com, lub numer telefonu 32 296-66-30.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

1. Dostęp do danych osobowych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych od Administratora. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Wycofanie zgody:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać:
a) gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub w inny sposób przetwarzane;
b) gdy osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora udzieloną zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
d) gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. Prawo do przenoszenia danych:

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych:
a) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.